CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Pro partnery

Přihlásenie

Na stránkách se pracuje..

Registrácia

Na stránkách se pracuje.

Často kladené otázky (FAQ) k partnerskému programu affiliate

1. Musím mať pre získanie provízie živnostenský list?

Nie, stačí, keď podpíšete zmluvu o sprostredkovaní, ktorú Vám pošleme pred vystavením prvej žiadosti o vyplatenie provízie. Zmluva je právny dokument, ktorý umožňuje výplatu provízií Partnerom bez živnostenského listu.

2. Čo keď návštevník, ktorý príde na web Eski.sk cez môj odkaz, neurobí objednávku hneď na prvýkrát, ale až nabudúce - to už však nájde cestu sám?

Stáva sa, že ľudia nenakúpia pri prvej návšteve. Ale o to, aby ste o svoju províziu neprišiel / neprišla, sa postarajú cookies - záznamy v prehliadači návštevníka, kde je po 30 dní uložená Vaša identifikácia. Preto ak návštevník klikne na Váš odkaz a ak sa stane z neho do 1 mesiaca zákazník, je Váš, nech už prichádza na web Eski.sk cez Vaše stránky, vyhľadávače alebo záložku.

3. Čo ak zákazník nakúpi opakovane? Provízie sa sčítajú?

Áno. Provízia sa Vám pripočíta za každý nákup po dobu platnosti cookies, ktorá je 30 dní. Ak bude návštevník na web Eski.sk chodiť iba cez Vaše stránky, cookies nikdy nezmizne.

4. Aká je naša motivácia províziu poctivo vyplácať?

Náš zisk. Ak nie sú zákazníci, nevyplácame síce províziu, ale nemáme ani príjem. Preto si províznych partnerov veľmi vážime, predaj je naším spoločným záujmom - akoukoľvek neserióznosťou by sme si pod sebou podrezali konár.

Navyše v správe svojho partnerského affiliate účtu vždy nájdete presné informácie o počte návštevníkov, ktorí do nášho eshopu cez odkaz na Vašich stránkach prišli aj o počte uskutočnených a uhradených objednávok. Dôveryhodnosť je zaistená vďaka osvedčenému programu Post Affiliate Pro, ktorý pre správu nášho affiliate systému využívame.

Pravidlá a podmienky affiliate provízneho systému - Eski.sk (ďalej len Pravidlá a podmienky spolupráce)

 1. Prevádzkovateľ systému

  Prevádzkovateľom Partnerského programu (affiliate) Eski.sk je GOLD SPORT s.r.o., Nový Svet 535, 512 46 Harrachov, Česká republika, IČ 01596497 (ďalej len "Prevádzkovateľ").
 1. Partner

  Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Partnerského programu a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom (ďalej len "Partner"). Partner je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Partner registráciou výslovne súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť. Registráciou do Partnerského programu Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb.

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

 2. Podmienky a obsah spolupráce

  Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na marketingovej podpore predaja tovaru z eshopu Prevádzkovateľa na webových stránkach Partnera v rámci Partnerského programu. Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.eski.sk (ďalej len "Web Prevádzkovateľa"). Na týchto stránkach je tiež umiestnený systém Partnerského programu.

  Provízie sa vyplácajú za tovar Prevádzkovateľa, ktoré zakúpil a zaplatil návštevník, ktorý prišiel cez odkaz na webových stránkach Partnera.

 3. Registrácia
  Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner môže mať založený iba jeden účet v Partnerskom programe.

 4. Partnerský odkaz

  Partnerský odkaz je taký odkaz, ktorý pri prekliku smeruje na Web Prevádzkovateľa a nesie informáciu s identifikáciou partnera (unikátny kód vygenerovaný systémom alebo schválený Priamy odkaz).

  Partner smie používať Partnerský odkaz na viac ako jednom webe.

  Propagácia spoločnosti Prevádzkovateľa nesmie byť umiestnená na stránky s obsahom odporujúcim zákonom Slovenskej republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmie partner propagovať produkty spoločnosti Prevádzkovateľa spôsobom, ktorý by odporoval dobrým mravom a poškodzoval dobré meno spoločnosti, napr nepravdivým tvrdením o ponúkaných produktoch. Partner musí propagáciu vykonávať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Výslovne zakázaná je propagácia založená na spamování (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

  Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok Prevádzkovateľa a budiť tak v návštevníkovi dojem, že ide o doménu vlastnenú Prevádzkovateľom. Partner nesmie získavať osobné údaje návštevníkov / zákazníkov Prevádzkovateľa v súvislosti s propagáciou jeho tovaru (napr. vlastným dopytovým alebo objednávkovým formulárom a pod). Objednávka tovaru sa musí uskutočniť len na stránkach Prevádzkovateľa.

 5. Provízia

  Provízia sa vypláca za úspešné dokončenie nákupu tovaru, tj. faktickú úhradu tovaru v celej výške, v okamihu, kedy uplynie lehota na stornovanie nákupu zákazníkom.

  Partner získa províziu za každý nákup, a to do 30 dní od posledného príchodu návštevníka z jeho webu. Províziu dostane ten Partner, od ktorého prišiel zákazník ako posledný. Na províziu za nákup jedného produktu Prevádzkovateľa má nárok iba jeden Partner. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítači povolené cookies.

  Provízia Partnera môže byť stornovaná v prípade, že nákup bol z akýchkoľvek dôvodov zrušený a zákazníkovi boli peniaze vrátené.

  Provízia môže byť zrušená, ak Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

 6. Výška provízií
  Základná provízia za zakúpenie akéhokoľvek tovaru cez Partnerský odkaz je 2 % zo zákazníkom uhradenej ceny tovaru bez DPH a po odpočítaní zliav, na ktoré má zákazník nárok.
  Po dohode môže byť provízia zvýšená.

 7. Výplata provízií

  Partner vystaví Prevádzkovateľovi faktúru za provízie z predaja na základe výzvy, ktorá sa v prípade uskutočnených a uhradených predajov zobrazí v správe jeho partnerského účtu v záložke Správy - výplaty, ktoré mám dostať, a to vždy ku koncu apríla za obdobie január - apríl a ku koncu decembra za obdobie máj - december (ďalej len "štandardné termíny").

  Partner môže Prevádzkovateľa požiadať o výplatu provízií aj častejšie, maximálne však 1 x za uplynulý kalendárny mesiac. O každú výplatu provízií, ktorá nezodpovedá štandardným termínom, je nutné požiadať Prevádzkovateľa emailom. Ak Prevádzkovateľ požiadavku na výplatu provízií v inom ako štandardnom termíne schváli, zobrazí sa Partnerovi opäť v jeho správe partnerského účtu výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja.

  V prípade, že Partner nie je subjektom, ktorý môže vystavovať faktúry, a ak ide o jeho prvú žiadosť o výplatu provízie, je mu automaticky zaslaná tzv Zmluva o sprostredkovaní. Partner je povinný túto zmluvu podpísať a zaslať obratom na adresu uvedenú v zmluve. Zmluva o sprostredkovaní je právny dokument, ktorý umožňuje výplatu provízií Partnerom bez živnostenského listu.

  Provízia sa vypláca buď na základe faktúry, ak ju môže Partner vystaviť, alebo na základe potvrdenia podľa § 10 Zákona o daniach z príjmu pre Partnerov, ktorí nemajú živnostenský list.

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť províziu Partnera najneskôr do 30 dní po splnení všetkých patričných náležitostí (zaslanie faktúry, zmluvy o sprostredkovaní a pod). Partner je povinný zaslať faktúru alebo zmluvu o sprostredkovaní do 14 dní od okamihu, kedy bola v správe jeho partnerského účtu zobrazená výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja. Ak tak Partner neurobí, stráca ďalší nárok na fakturovanú províziu.

  Partner je povinný zdaniť províziu z partnerského programu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je platcom DPH, k fakturovanej sume si pripočíta platnú sadzbu DPH.

  Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a Partner má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní.

  Provízie sa vyplácajú iba v mene EUR. Po dohovore môže byť provízia vyplatená ako zľava na produkty a služby spoločnosti Prevádzkovateľa v rovnakej výške.

  Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť štruktúru cien a platieb a po predchádzajúcom oznámení aj výšku provízií. V prípade pochybností Partnera o výške a uskutočnení platieb v rámci programu, musí Partner o tom Prevádzkovateľa písomnou formou oboznámiť do 14 dní od príslušnej platby. Ak tak Partner neurobí, vzdáva sa tým práva na uplatnenie všetkých nárokov na takúto platbu. Platba bude vypočítaná výhradne na základe záznamov vedených Prevádzkovateľom. Žiadne iné spôsoby merania či štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznané a nebudú mať žiadny účinok v rámci tejto zmluvy. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje aj na fakt, že k zamietnutiu výplaty provízie prípadne k jej zníženiu oproti pôvodne zobrazenej pri prvotnom zaznamenaní predaja v správe partnerského účtu môže dôjsť predovšetkým z 3 hlavných dôvodov: 1. tovar, ktorý zákazník objednal, už nie je na sklade, 2. dodatočné zrušenie objednávky zo strany zákazníka (napr. ak zákazník neakceptuje dlhšiu dodaciu lehotu), 3. zákazník svoj nákup pri prevzatí neuhradil, bez toho aby vopred objednávku zrušil.

 8. Záväzky Prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Partnerovi pravdivé štatistiky uskutočnených nákupov cez jeho Partnerský odkaz.

  Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

  Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom ako on-line cez systém Partnerského programu.

 9. Podmienky odstúpenia

  Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Partner ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s výpoveďou spolupráce, respektíve zmluvy o sprostredkovaní.

  Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

  V prípade odhalenia podvodov zo strany Partnera si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu, a to bez akýchkoľvek nárokov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a týmto Partnerom.

 10. Záverečné ustanovenia

  Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Ak Partner nezruší spolupráci do 10 pracovných dní od odoslania správy o zmenách pravidiel a podmienok spolupráce, má sa za to, že s nimi súhlasí.

  Účasť v Partnerskom programe je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami.

  Tieto pravidlá a podmienky spolupráce Partnerského programu nadobúdajú platnosť 1.6.2011 a riadia sa zákonmi Českej republiky.

   

Pomôžte spolu s nami

Naša spoločnosť spolu so svojimi zákazníkmi podporuje reprezentanta ČR v alpskom lyžovaní zrakovo postihnutých športovcov Patrika Hetmera. Jednorazovo sme tiež podporili nadačný fond Pink Bubble , ktorý pomáha onkologicky chorým násťročným a mladým dospelým v celej Českej republike počas priebehu liečby, v čase rekonvalescencie a pri následnom návrate do života.

Neváhajte nás kontaktovať v prípade, že aj Vaša spoločnosť sa bude chcieť podieľať na podpore lyžovania zrakovo postihnutých športovcov.

 

PATRIK HETMER
 

Reprezentant ČR v alpskom lyžovaní zrakovo postihnutých športovcov

Dátum a miesto narodenia: 18.2.1983, Plzeň
Bydlisko: Lesní 760, Luhačovice, 763 26
Kontakt: +420777669059, patrik.hektak@post.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PatrikHetmerAlpskeLyzovani/
Handicap: zúžené zorné pole pre obidve oči na 4 stupne + šeroslepota
Číslo účtu: 86-2044740237/0100.

Patrik Hetmer je reprezentantom ČR v alpskom lyžovaní zrakovo postihnutých športovcov. Preteká spoločne so svojím traserom (vodičom) Miroslavom Máčalom. Ich trénerom je František Dostálek.
Patrik Hetmer má vrodenú očnú vadu, ktorá sa nazýva Dedičná dystrofia sietnice, ktorá spôsobuje zúženie zorného poľa a tzv. trubicovité videnie. K tomu ho tiež veľmi obmedzuje šeroslepota.

Prvé preteky Patrik s Mirkom absolvovali na jar 2013 v rakúskom Innerkremse, po ktorých sa rozhodli, že do nasledujúcej sezóny už pôjdu naplno. Hneď vo svojej prvej sezóne 2013/2014 sa chlapci nominovali na Zimné paralympijské hry v Soči 2014, kde obsadili veľmi slušné 7.miesto v superkombinácii a 8.miesto v slalome.

Hneď zima 2014/2015 bola pre dvojicu najúspešnejšia, Patrik a Miro vybojovali bronz v obrovskom slalome na Majstrovstvách sveta v Kanade. Bola to historicky prvá mužská medaila pre ČR z vrcholných podujatí typu Majstrovstvá sveta, alebo paraolympiáda.

Sezóna 2015/2016 bola bez vrcholnej akcie, napriek tomu chlapci dosiahli skvelé výsledky. Prvýkrát v kariére sa dostali na stupne víťazov vo Svetovom pohári v talianskom Tarvisiu , kde skončili tretí v obrovskom slalome. Okrem toho sa im podarilo vyhrať niekoľko pretekov Európskeho pohára a úplne potom ovládli Finále Európskeho pohára vo švajčiarskom Obersaxene, kde vyhrali dva superobrovské slalomy a v superkombinácii skončili druhí.

Štart do prebiehajúcej sezóny bol aj vinou tréningového manka pomalší, napriek tomu sa chlapci každým pretekom zlepšovali a približovali najlepším. Bohužiaľ pri druhom zjazde v rakúskom Innerkremse mal Patrik ťažký pád, pri ktorom si pretrhol achillovu šľachu na ľavej nohe a v súčasnosti po operácii poctivo rekonvalescentuje, aby sa stihol čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúcu sezónu, ktorej vrcholom budú Zimné paralympijské hry v Južnej Kórei.

Veľmi by sme chceli poďakovať každému, kto nám prispeje na kvalitnú prípravu a tým nám pomôže dosiahnuť ďalšie úspechy!

Ďakujeme! Patrik a team

Najväčšie úspechy:

2017
4.miesto Svetový pohár St. Moritz, Švajčiarsko - obrovský slalom
4.miesto Svetový pohár Innerkrems, Rakúsko – zjazd

2016
3.miesto Svetový pohár Tarvisio, Taliansko 2016 - obrovský slalom
1.miesto Finále Európskeho pohára Obersaxen, Švajčiarsko 2016 - superobrovský slalom
1.miesto Európsky pohár Stara Planina, Srbsko 2016 - zjazd
2.miesto Finále Európskeho pohára Obersaxen, Švajčiarsko 2016 - superkombinácia
2.miesto Európsky pohár Pitztal - superobrovský slalom

2015
3. miesto MS Kanada 2015 - obrovský slalom
6. miesto MS Kanada 2015 - slalom, superobrovský slalom, zjazd
1. miesto Európsky pohár Taliansko 2015 - superobrovský slalom, superkombinácia
1.miesto Neoficiálne Majstrovstvá ČR v cestnej cyklistike - tandemy, Soběhrdy 2015
6.miesto polmaratónu Zlín 2015, čas 1:23:00
9.miesto Veľkomoravský kopcovitý polmaratón 2015, čas 1:30:07

2014
7. miesto Zimné paralympijské hry Soči 2014 - superkombinácia
8. miesto Zimné paralympijské hry Soči 2014 - slalom
10. miesto Handicapovaný športovec ČR roka 2014
1. miesto Handicapovaný športovec Zlínskeho kraja 2014
1. miesto Karlovy Vary City Paratriathlon 2014

 

NADAČNÝ FOND PINK BUBBLE

Čiastkou 20 000 Kč sme jednorázovo podporili nadačný fond Pink Bubble , ktorý pomáha onkologicky chorým násťročným a mladým dospelým po celej Českej republike v priebehu liečby, v čase rekonvalescencie a pri následnom návrate do života.

pink

pomoc bubble 1

Počas aktívnej kariéry sme podporovali OLDŘICHA JELÍNKA

Lyžiar - monoski

Narodený: 1.11.1968
Staroholická 101
Holice v Čechách
tel.: 606 951 721
e-mail:  olda.jelinek@tiscali.cz

Webová prezentácia: www.oldajelinek.cz/kariera/

Olda Jelínek Hyde Park 160
Rozhovor s Oldom Jelínkom v Českej televízii po Paraolympijských hrách v Soči 2014.

Oldřich je na vozíku od roku 1999 a už od roku 2002 sa usilovne venuje zjazdovému lyžovaniu. Má za sebou množstvo cenných úspechov v medzinárodných pretekoch vrátane európskeho i svetového pohára a majstrovstiev sveta. Vďaka svojim skvelým výkonom sa mu tiež podarilo nominovať a zúčastniť sa paralympijských hier vo Vancouveri 2010 a v Soči 2014.

V tomto roku sa Oldřich opäť pripravuje pod vedením trénera Tomáša Lisého a rád by nadviazal na svoje predošlé úspechy, v nasledujúcej sezóne predovšetkým na pretekoch európskeho i svetového pohára a MS v Kanade. Zároveň sa mu začiatkom roka podaril aj vďaka podpore zákazníkov nášho eshopu nákup novej monoski zn. Tessier v hodnote 140 000 Kč. Všetkým zákazníkom, ktorí na jeho podporu prispeli, Olda Jelínek ďakuje!

Výsledky v sezóne 2013/14:

4. miesto na IPC v Landgraafu - slalom

3. miesto na IPC na Rifellsee - GS

4. miesto na IPC na Rifellsee - slalom

6. miesto na EP na Rifellsee - GS

7. miesto na EP na ľadovci Pitztal - SG

8. miesto na EP na ľadovci Pitztal - SG

8. miesto na SP ve Svätom Morici - GS

4. miesto na Majstrovstvo Francie v Auronu - SG

4. miesto na Majstrovstvo Francie v Auronu - SC

5. miesto na Majstrovstvo Francie v Auronu - slalom

Fotogalerie Oldy Jelínka:

Tento web používa cookies

Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.