CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 200,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Obchodné podmienky

Základné údaje | Objednávka tovaru | Zaslanie tovaru | Osobný odber tovaru | Odstúpenie od zmlouvy | Ochrana osobných údajov spotrebiteľa | Záverečné ustanovenia

1. Základné údaje

 • Adresa :
  GOLD SPORT s.r.o.
  Nový Svět 535
  P.O.BOX 22
  512 46 Harrachov
 • Tel .: +420 602 492 169
 • Email : info@levnelyze.cz , info@classicskischool.cz
 • : 015 96 497
 • DIČ : SK4020404982
  Zápis v OR: Krajský súd v Hradci Králové,
  spisová značka C 32112

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.
č.ú. 2924896803/1100
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2489 6803
BIC: TATRSKBX

hore

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.eski.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

Na objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky
Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

hore

3. Zaslanie tovaru

V prípade tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie však pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade neobvyklých typov tovaru, je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Českej a Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.eski.sk v sekcii "košík", alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbou formou spotrebiteľského úveru alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.

Pokud zakazník omylem obrdží chybnou dodávku zboží, je povinen zboží zaslat zpět. V takovémto případě jsou mu uhrazeny náklady na poštovné, maximálně však v hodnotě 1000,- Kč.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

hore

4. Osobný odber tovaru

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzke rezervovaný.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

hore

5. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v prevádzke dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkach www.eski.sk alebo nie.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku tovaru, ktorý bol pre neho špeciálne objednaný (na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy), je stanovený storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček alebo iný bonus, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde zo strany spotrebiteľa k odstúpeniu od kúpnej zmluvy alebo vrátenie časti tovaru, vďaka ktorému dôjde k zníženiu celkovej ceny objednávky pod hranicu, ktorá spotrebiteľa oprávňuje k získaniu bonusov a darčekov, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do chvíle odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu ski@eski.sk alebo písomne v prevádzke dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru apod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru.

hore

6. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nedáva ďalej žiadnej ďalšej osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na ski@eski.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

hore

7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.eski.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Prípadné obchodné spory sa riešia len a výlučne u miestne príslušných súdov spoločnosti GOLD SPORT s.r.o., tj. v Českej republike. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.eski.sk prevádzkovanom spoločnosťou GOLD SPORT sro od 1.1. 2015

hore