CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketing

Uživateĺ e-shopu Levnelyze.cz (ďalej tiež „subjekt údajov“) souhlasí s tým, aby spoločnosť GOLD SPORT s.r.o., se sídlom Nový Svět 535, Harrachov, PSČ 512 46, IČ 01596497, zapísaná u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C 32112 v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95 / 46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), spracovávala jeho osobné údaje. Používateľ berie na vedomie, že vyššie uvedená spoločnosť GOLD SPORT s.r.o. je správcom údajov (ďalej len "Správca").

Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely - najmä k zasielaniu obchodných oznámení, newsletterov, ponúk produktov a služieb, zvýhodnených cenových ponúk a informácií o súťažiach, a to prostredníctvom elektronickej komunikácie (emailom). Na splnenie spracovania uvedených skupín činností (ciele) budú spracovávané nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko (u firmy tiež jej názov, IČO a DIČ)
 • adresa bydliska / fakturačná adresa,
 • dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,

(ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom subjekt údajov osobné údaje Správcovi poskytol a v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie konkrétneho účelu. Pre účel zasielanie obchodných oznámení a na účely marketingového a reklamného spracováva Správca osobné údaje po dobu 49 rokov.

Osobné údaje Správca s nikým nezdieľa a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám. Príjemcovia osobných údajov môžu byť len spracovatelia Správcu, ktorí pre Správcu osobné údaje spracúvajú na účely uvedených cieľov.

Užívateľ udelením súhlasu potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a presné a že jeho vek je viac ako 16 rokov.

Užívateľ udelením súhlasu ďalej prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, najmä:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa údajov prístup k svojim osobným údajom,
 • právo požadovať opravu svojich osobných údajov, v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovať vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správca je oprávnený svoju politiku ochrany osobných údajov pozmeniť tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude Užívateľ vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu eski.sk.